Sản phẩm nông sản

Nếp cái hoa vàng - Sticky Rice

Nếp Thái - Thai Sticky Rice

Nếp xay làm rượu - Sticky Rice

Đỗ xanh vỡ đôi - Green beans broken

Đỗ đen - Black beans

Hành ta tím sấy khô - Dried Sliced Onions

Lạc nhân vỏ hồng - Peanut seeds

Ớt chỉ thiên cay - Dry red chilli

Ớt chỉ thiên xay mịn - Chilli powder

Click to view map